Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING HOEKSCHE WAARD ACTIEF

Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende
betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Gebruiker: de gebruiker(s) van deze algemene voorwaarden Stichting Hoeksche Waard
Actief (kvk: 76140547).
b. Wederpartij: het bedrijf, de organisatie, de (publiekrechtelijke) rechtspersoon of natuurlijk
persoon die met Gebruiker een overeenkomst aangaat, dan wel een offerte/aanbieding van
Gebruiker heeft ontvangen of met wie Gebruiker in enige rechtsbetrekking staat of komt te
staan, dan wel degene voor wie Gebruiker enige rechtshandeling verricht;
c. Overeenkomst: de overeenkomst en/ of iedere verbintenis tussen Gebruiker en de
Wederpartij.

Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en
overeenkomsten inzake het verrichten van leveringen en/of diensten en/of werkzaamheden
door Gebruiker aan de Wederpartij en voorts op alle (overige) rechtshandelingen tussen
Gebruiker en de Wederpartij, waaronder mede begrepen onderhandelings- en andere
precontractuele situaties. Gebruiker verricht zijn dienstverlening uitsluitend onder
toepasselijkheid van deze voorwaarden.

2.2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle
overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden
betrokken.

2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de
Wederpartij wordt uitdrukkelijk in eerste instantie van de hand gewezen. Wanneer in een
vastgestelde opdrachtovereenkomst tussen Gebruiker en Wederpartij bepaalde onderwerpen
afspraken anders zijn worden vastgesteld, in dit geval is dat wat in het betreffende Artikel
wordt genoemd van toepassing.

2.5. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of
vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden
volledig van toepassing. Gebruiker en de Wederpartij zullen dan in overleg treden teneinde
nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te
komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke
bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
3.1. Elke offerte van Gebruiker is vrijblijvend. Gebruiker kan haar aanbieding nog vlak na
ontvangst van de aanvaarding daarvan herroepen.

3.2. Elke offerte is gebaseerd op uitvoering in normale omstandigheden en op informatie,
gegevens, bescheiden e.d. verstrekt door de Wederpartij. De Wederpartij staat in voor de
juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Gebruiker opgegeven eisen en
specificaties en andere gegevens waarop Gebruiker haar aanbieding baseert.

3.3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte
opgenomen aanbod, is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet
overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.

3.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een
gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.5.Aanbiedingen of offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten.

3.6. Kennelijke fouten of vergissingen op de website en in folders, offertes of publicaties van
Gebruiker binden Gebruiker niet. Evenmin binden verschrijvingen.

3.7. De modellen, concepten, adviezen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de
offertes gevoegd, getoond of medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling
van de aangeboden werken, diensten of goederen. Wijzigingen waardoor de werkelijke
uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, concepten, adviezen, afbeeldingen of
maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de uitvoering van de
opdracht, verplichten Gebruiker niet tot enige vergoeding en geven de Wederpartij niet het
recht betaling van het factuurbedrag op te schorten.

3.8. De door Gebruiker aan de Wederpartij verstrekte offertes/aanbiedingen en overige
bescheiden mogen zonder toestemming van Gebruiker niet vermenigvuldigd, noch aan
derden ter inzage gegeven worden.

3.9. De Wederpartij dient de informatie uit de offerte vertrouwelijk te behandelen en mag
deze niet voor eigen gebruik of gebruik door derden aanwenden of aan derden bekend
maken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker.

3.10. Indien op basis van de offerte geen overeenkomst tot stand komt, dienen de offerte
en alle daarbij behorende documenten op eerste verzoek van Gebruiker terstond door de
Wederpartij en voor zijn rekening en risico te worden geretourneerd aan Gebruiker.

Artikel 4. (open) Inschrijvingen
4.1 De (open) inschrijving gaat door wanneer naar de mening van Hoeksche Waard Actief
groot genoeg is. De noodzakelijke groepsgrootte voor een activiteit/workshop is afhankelijk
van het soort en de mate van interactiviteit. Uiterlijk twee weken voorafgaand aan de
activiteit/workshop ontvangt de deelnemer van ons bericht over het al dan niet doorgaan
van de activiteit/workshop.

4.2 Wanneer een deelnemer zich heeft ingeschreven voor een activiteit/workshop is het niet
mogelijk deze te annuleren. De deelnemer kan in dit geval wel een mogelijke vervanger
sturen om deel te nemen aan de activiteit/workshop. Bij het niet doorgaan van twee lessen
krijgt deelnemer zijn inschrijfgeld van activiteit/workshop niet terug. Alle bedragen onder
een waarde van €10,- worden niet teruggestort door Gebruiker.

Artikel 5. Prijzen en reiskosten
5.1. De in offertes of aanbiedingen opgenomen prijzen of tarieven zijn in euro’s en exclusief
btw en andere heffingen (van overheidswege), tenzij anders aangegeven.

5.2. Opgegeven prijzen zijn exclusief reis- en verblijfkosten, administratie- en
verzendkosten, tenzij anders aangegeven.

5.3. Indien Gebruiker ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst reiskosten
maakt, dan worden deze kosten aan de Wederpartij in rekening gebracht. De
reiskostenvergoeding bedraagt € 0,19 per kilometer vermeerdert met eventuele tol- en
parkeerkosten, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst
6.1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de
eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment
bekende stand der wetenschap en hetgeen gebruikelijk is.

6.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft
Gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

6.3. Gebruiker is steeds gerechtigd de Wederpartij te vragen voldoende zekerheid te stellen
voor het nakomen van diens (al dan niet toekomstige) betalingsverplichting(en). Gebruiker
is gerechtigd de uitvoering of verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat
de gevraagde zekerheid is gesteld.

6.4. Gebruiker voert de werkzaamheden zo veel als mogelijk uit binnen de normale
werktijden (van ma-vrij: van 08.30 – 17.00 uur) van Gebruiker, tenzij anders is
overeengekomen. Binnen enkele werkzaamheden en functies voert Gebruiker
werkzaamheden uit buiten de normale werktijden (denk hierbij aan avond afspraken met
verenigingen, werkzaamheden tijdens BSO tijden of ander soortgelijk werk).

6.5. Gebruiker zal de Wederpartij op de hoogte houden van de uitvoering van de opdracht
en hem desgevraagd alle relevante inlichtingen verstrekken.

Artikel 7. Verplichtingen van de Wederpartij
7.1. De Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, apparatuur en ruimtes, waarvan
Gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs
behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst,
tijdig aan Gebruiker worden verstrekt. Indien de Wederpartij niet aan deze verplichting heeft
voldaan, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of
de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de
Wederpartij in rekening te brengen.

7.2. Indien de door de Wederpartij aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn,
komt dit volledig voor rekening en risico van de Wederpartij. De Wederpartij is
verantwoordelijk voor de door – of namens hem verstrekte berekeningen, ontwerpen en
tekeningen, alsmede voor de geschiktheid van de door – of namens hem verstrekte
materialen.

7.3. De Wederpartij garandeert dat Gebruiker tijdig, dat wil zeggen voordat er door
Gebruiker begonnen dient te worden met de uitvoering van de te verrichten
werkzaamheden, de beschikking heeft over:
a. de locatie waar Gebruiker werkzaamheden zal moeten uitvoeren, welke alsdan geheel
ontruimd zal moeten zijn;
b. voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag, en/of afvoer van materialen en
werktuigen etc., alles op aanwijzing van Gebruiker;
c. elektriciteit en alle redelijke benodigdheden welke voor een goede uitvoering van het
werk nodig zijn.
d. een veilige plaats waarbij alle voorzorgsmaatregelen zijn getroffen teneinde letsel en
schade te voorkomen.

7.4. De Wederpartij stelt het genoemde in lid 3 van dit artikel om niet aan Gebruiker ter
beschikking.

7.5. Voor zover de Wederpartij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zich
verbonden heeft tot de levering van bepaalde materialen en/of het (laten) verrichten van
bepaalde werkzaamheden, is de Wederpartij verantwoordelijk voor het tijdig leveren en/of
(laten) uitvoeren. Indien dit niet tijdig geschiedt, is de Wederpartij gehouden de daaruit
voortvloeiende (vertragings)schade te vergoeden.

7.6. De Wederpartij is gehouden Gebruiker onverwijld te informeren omtrent feiten en
omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen
zijn.

7.7. De Wederpartij dient zich te onthouden van gedragingen welke het Gebruiker
onmogelijk maakt de overeenkomst naar behoren uit te voeren. De Wederpartij stelt
Gebruiker in staat de werkzaamheden ongestoord, op een goede en veilige manier tijdig,
volledig en conform de overeenkomst uit te kunnen voeren.

7.8. De Wederpartij dient Gebruiker op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang te
geven tot de plaats(en) waarin of waarop de werkzaamheden dienen te worden verricht.

7.9. Indien de Wederpartij niet op de afgesproken plek en tijd aanwezig is, waardoor
Gebruiker de werkzaamheden niet kan verrichten, is de Wederpartij de daaruit
voortvloeiende extra kosten (waaronder voorrijkosten en uurtarieven) aan Gebruiker
verschuldigd.

7.10. Gebruiker gaat ervan uit dat de Wederpartij al zijn wettelijke verplichtingen nakomt.

7.11. De Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in
verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij
toerekenbaar is.

7.12. De Wederpartij zal voor het geval zij niet overeenkomstig 6.11. vrijwaring kan of mag
geven of wordt geoordeeld dat zij geen vrijwaring hoeft te geven, voor een voldoende
deugdelijke verzekering zorg dragen.

7.13. De Wederpartij is verplicht het door Gebruiker geleverde advies, dienst of goed enkel
te gebruiken zoals volgt uit de instructies of de technische specificaties. Bij twijfel dient de
Wederpartij Gebruiker onverwijld in te lichten, zonder welke het recht van de Wederpartij
vervalt om Gebruiker aansprakelijk te stellen.

7.14. Indien de Wederpartij zijn verplichtingen jegens Gebruiker niet, niet tijdig of niet
volledig nakomt, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade die Gebruiker
daardoor lijdt.

Artikel 8. Wijziging van de overeenkomst
8.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen
tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

8.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan
het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de
Wederpartij zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

8.3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve
consequenties zal hebben, zal Gebruiker de Wederpartij hierover van tevoren inlichten.

Artikel 9. (Op)levering en overeengekomen tijdstippen
9.1. De door Gebruiker opgegeven (op)lever- termijnen en tijdstippen zijn niet als fatale
termijn te beschouwen.

9.2. In het geval dat een met de Wederpartij overeengekomen (op)leveringstermijn of
tijdstip wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht
van Gebruiker ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a.
omschreven in artikel 19 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch
verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd
overschreden.

9.3. Overschrijding van de opgegeven (op)levertermijn geeft in geen geval recht op
schadevergoeding.

9.4. Een door Gebruiker uitgevoerd werk of dienst wordt geacht door Gebruiker aan de
Wederpartij te zijn opgeleverd op het tijdstip dat zij aan de Wederpartij te kennen geeft dat
het betreffende werk gereed is, bij aanvang van het tijdstip onderwijs, dan wel op het
tijdstip dat de Wederpartij het betreffende werk in gebruik of ontvangst heeft genomen.

9.5. De Wederpartij wordt geacht direct na oplevering van een werk, onderwijs of advies,
tot de inspectie of onderzoek daarvan over te gaan, en daaraan geconstateerde gebreken
terstond doch binnen 14 dagen aan Gebruiker te melden, tenzij eisen van onverwijlde spoed
meebrengen dat direct onderzoek en inspectie dient plaats te vinden. De Wederpartij dient
Gebruiker de gelegenheid te geven deze melding of klacht te controleren en om alsnog de
overeengekomen werkzaamheden te verrichten.

9.6. De Wederpartij dient eveneens geleverde producten direct te controleren. Eventuele
gebreken dienen direct na de levering aan Gebruiker kenbaar te worden gemaakt.

9.7. Indien gekochte producten door de Wederpartij niet worden afgenomen, dan worden
deze voor rekening en risico van de Wederpartij opgeslagen en blijft de volledige
overeengekomen prijs verschuldigd, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding.

Artikel 10. Risico-overgang bij levering goederen
10.1. Het risico van het goed gaat over op het moment dat Gebruiker deze ter beschikking
stelt aan de Wederpartij.

10.2. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen de Wederpartij en Gebruiker
overeenkomen dat Gebruiker voor het transport zorgt. In een dergelijk rust het risico van
opslag, laden, transport en lossen bij de Wederpartij. De Wederpartij kan en dient zich
tegen deze risico’s verzekeren.

10.3. Ook in geval Gebruiker de verkochte producten installeert en/of monteert gaat het
risico van het product over op het moment dat Gebruiker de producten ter beschikking stelt
aan de Wederpartij in het bedrijfspand van de Wederpartij of op een andere
overeengekomen plaats.

Artikel 11. Termijnverlenging/ kosten vergoeding
11.1. Gebruiker heeft recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding indien:
a. deze voorwaarden daar uitdrukkelijk in voorzien en onder de voorwaarde dat de
vertraging en/of kosten hun oorzaak vinden in een omstandigheid die niet aan Gebruiker
kan worden toegerekend; of
b. deze hun oorzaak vinden in een omstandigheid waarvoor de Wederpartij verantwoordelijk
is; of
c. zich een onvoorziene omstandigheid voordoet van dien aard dat de Wederpartij naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mag verwachten dat de overeenkomst
ongewijzigd in stand blijft.

11.2. Als Gebruiker van mening is dat zij recht heeft op termijnverlenging en/of
kostenvergoeding, deelt zij dat de Wederpartij met bekwame spoed schriftelijk of via de email en gemotiveerd mee. Daarbij vermeldt Gebruiker alle directe en indirecte kosten. Voorts
vermeldt hij de gevolgen ten aanzien van de planning.

Artikel 12. Honorarium
12.1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst enkel schriftelijk of
elektronisch een vast honorarium overeenkomen.

12.2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden
vastgesteld op grond van de tarieven van Gebruiker. Het honorarium wordt berekend
volgens de gebruikelijke tarieven van Gebruiker, geldend voor de periode waarin de
werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend tarief is overeengekomen.

12.3. Gebruiker is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien Gebruiker kan
aantonen dat tussen het moment van aanbieding en oplevering, de tarieven ten aanzien van
bijv. arbeidslonen en/ of ingeschakelde derden, zoals deskundigen aanmerkelijk zijn
gestegen.

12.4. Gebruiker is gerechtigd een vast overeengekomen honorarium te verhogen wanneer
tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen
dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het
sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Gebruiker, dat in redelijkheid
niet van Gebruiker mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten
tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

12.5. Gebruiker zal de Wederpartij het voornemen tot verhoging van het honorarium of
tarief schriftelijk of elektronisch kenbaar maken. Gebruiker zal daarbij de omvang van en de
datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 13. Materialen
13.1. Gebruiker zal bij het uitvoeren van de opdracht waar het de daarbij door haar te
leveren en te verwerken materialen aangaat, gebruik maken van materialen in de normaal
gangbare handelskwaliteit.

13.2. Een geringe afwijking in een eigenschap van een materiaal, welke dan ook, zal voor de
Wederpartij geen reden zijn om het gebruik daarvan af te wijzen. Bij een beoordeling of het
in een voorkomend geval al dan niet om een geringe afwijking gaat, zal er worden
uitgegaan van een gemiddelde van het desbetreffende materiaal.

Artikel 14. Annulering en verplaatsing
14.1 In geval van annulering door de Wederpartij is de Wederpartij indien hij één maand
voor de geplande activiteit annuleert een vergoeding van 50% verschuldigd, indien hij
binnen een termijn van minder dan één maand voor de geplande activiteit annuleert wordt
100% van de kosten in rekening gebracht.

14.1.1. In het geval dat de Wederpartij een aan Gebruiker gegeven opdracht annuleert, zal
de Wederpartij alle reeds door Gebruiker in het kader van de opdracht gemaakte kosten
(aanschaf grondstoffen, materialen, loonbetalingen, geplande lesactiviteiten etc.) hebben te
vergoeden. Eveneens de reeds gemaakte kosten voor ingeschakeld personeel of derden
dient volledig te worden vergoed, overeenkomstig het overeengekomen honorarium.

14.2 In geval van een verplaatsing van de geplande activiteit is de Wederpartij indien hij
twee weken voorafgaand aan de geplande activiteit een verplaatsing doorgeeft geen kosten
verschuldigd. Wanneer een activiteit binnen een termijn van minder dan twee weken
voorafgaand aan een geplande activiteit wordt verplaatst worden de kosten voor de inzet op
de dag(en) in rekening gebracht.

14.3. Bovengenoemde kostenregeling doet niet af aan de mogelijke aansprakelijkheid van
de Wederpartij voor de schade die voortvloeit uit de annulering.

Artikel 15. Betaling
15.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door
Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd.

15.2. Indien de Wederpartij niet binnen 14 dagen na de factuurdatum het factuurbedrag
heeft betaald, dan is de Wederpartij in verzuim en is de wettelijke handelsrente door
Wederpartij verschuldigd. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die
Gebruiker maakt om de vordering van de Wederpartij te incasseren komen voor rekening
van de Wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen in elk geval 15% van de
hoofdsom met een minimum van € 150,-. Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke
kosten (waaronder de kosten die betaald moeten worden aan een advocaat of deurwaarder)
hoger zijn dan 15% van de hoofdsom, is Wederpartij de werkelijk gemaakte
buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

15.3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de
Wederpartij zijn de vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

15.4. Iedere betaling door de Wederpartij strekt allereerst tot voldoening van de
verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende
kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de Wederpartij tot
voldoening van de openstaande hoofdsom.

Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud en retentie
16.1. Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van
Gebruiker, totdat alle vorderingen die Gebruiker op de Wederpartij heeft of zal verkrijgen,
volledig zijn betaald.

16.2. Zolang de eigendom van de producten niet op de Wederpartij is overgegaan, mag de
Wederpartij de producten niet:
a. verpanden;
b. aan derden enig ander recht daarop verlenen;
c. buiten zijn normale bedrijfsuitoefening door- verkopen.

16.3. De Wederpartij is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn
afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Gebruiker te
bewaren.

16.4. Gebruiker is gerechtigd de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en
nog bij de Wederpartij aanwezig zijn terug te nemen indien de Wederpartij in gebreke is met
de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt
te gaan verkeren. De Wederpartij zal Gebruiker te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn
terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de producten en/of ter uitoefening van de
rechten van Gebruiker.

16.5. Als Gebruiker geen beroep kan doen op haar eigendomsvoorbehoud omdat de
geleverde producten zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is de Wederpartij verplicht de
nieuw gevormde zaken aan Gebruiker te verpanden.

16.6. Gebruiker kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde
zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich
houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de Wederpartij alle aan
Gebruiker verschuldigde bedragen betaald heeft.

Artikel 17. Opschorting en ontbinding
17.1. Gebruiker is gerechtigd de uitvoering van de opdracht met onmiddellijke ingang op te
schorten indien:
a. Gebruiker bij het uitvoeren van de opdracht dreigt te worden blootgesteld aan gevaarlijke
situaties;
b. het materiaal waarmee alsmede de omstandigheden waarin de opdracht dient te worden
uitgevoerd niet voldoet aan de daaraan door de wet gestelde eisen;
c. na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis is gekomen omstandigheden
goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In
geval er goede grond te vrezen bestaat dat de Wederpartij slechts gedeeltelijk of niet
behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming
haar rechtvaardigt.

17.2. Gebruiker is bevoegd de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, indien de
Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de
Wederpartij geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling, dan wel indien
ingebrekestelling zinloos is.

17.3. Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst
onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden
gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn
dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden
verwacht.

17.4. Gebruiker is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de Wederpartij surseance
van betaling verzoekt of deze aan de Wederpartij wordt verleend, ingeval de Wederpartij
failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de Wederpartij niet
in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn
bedrijf, onder curatele of anderszins (overheids)toezicht wordt gesteld, of ingeval een
bewindvoerder of curator wordt benoemd.

Artikel 18. Aansprakelijkheid en verjaring
18.1. Gebruiker kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een
direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of
laten kan worden toegerekend, zoals o.a. omschreven in artikel 18 van deze algemene
voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de Wederpartij, diens ondergeschikten, dan wel andere
personen, die door of vanwege de Wederpartij te werk zijn gesteld.

18.2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat
Gebruiker is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige
informatie.

18.3. Gebruiker is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met het door Gebruiker
geleverde goed, advies of dienst, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik of
gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing of methodiek.

18.4. In geen geval is Gebruiker aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt
doordat de Wederpartij het door Gebruiker geleverde heeft gebruikt voor een ander doel
dan waarvoor het is aangeschaft.

18.5. Indien de Wederpartij of een derde wijzigingen aanbrengt in het door Gebruiker
geleverde advies, onderwijs, goed of dienst, sluit Gebruiker iedere aansprakelijkheid uit ten
aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.

18.6. Gebruiker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van
Gebruiker in, de Wederpartij eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten
vinden.

18.7. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor schade, zoals, gederfde omzet, die het gevolg
is van tijdens of door de werkzaamheden optredende storing in de bedrijfsvoering van de
Wederpartij. Een dergelijke storing of bedrijfsstagnatie komt voor risico van de Wederpartij.
Indien de Wederpartij zich voor de daaruit voortvloeiende schade wenst in te dekken, dan
dient de Wederpartij daarvoor zelf een verzekering af te sluiten.

18.8. Noch Gebruiker zelf, noch hen die daar werkzaam zijn en/of haar hulppersonen zijn
jegens de Wederpartij aansprakelijk voor enige gevolgschade of indirecte schade, ongeacht
hun oorsprong.
1

8.9. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt doordat de
Wederpartij of door hem ingeschakelde derden niet aan hun verplichtingen hebben voldaan
welke voortvloeien uit deze algemene voorwaarden, de overeenkomst of de wet. Bij
tegenstrijdigheid prevaleren deze algemene voorwaarden.

18.10. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de
aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van
Gebruiker gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat
of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Gebruiker
beperkt tot het factuurbedrag met een maximum van € 5.000,- , althans tot dat gedeelte
van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Voor het overige zal de
Wederpartij zelf voor deugdelijke verzekering zorg dragen.

18.11. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Wederpartij uit welke hoofde ook
jegens Gebruiker vervallen in ieder geval na het verstrijken van zes maanden vanaf het
moment waarop zich een feit voordoet dat de Wederpartij deze rechten en/of
bevoegdheden jegens Gebruiker kan aanwenden en de dagvaarding niet aan Gebruiker is
betekend.

Artikel 19. Overmacht
19.1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe
verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan:
extreme weersomstandigheden, zoals: (tropische) stormen, tornado’s, orkanen, bliksem, en
extreem hoge of lage temperaturen; overstromingen; aardverschuivingen; corrosieve lucht;
terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in
het vervoer; werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies of
beschadigingen van goederen bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren
van goederen aan Gebruiker door haar leveranciers; ex- en importverboden; branden,
storingen en ongevallen in het bedrijf van Gebruiker of van haar leverancier; het verbranden
van middelen van vervoer van Gebruiker of haar leverancier, het optreden van storingen
daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; maatregelen van enige binnenlandse,
buitenlandse of internationale overheid.

19.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van leveranciers of
ingeschakelde derden van Gebruiker.

19.3. Indien er sprake is van overmacht, dan zal Gebruiker niet gehouden kunnen worden
tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan en zal zij
tevens vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot levering, dan wel het uitvoeren
van de overeengekomen werkzaamheden. Het zal van de omstandigheden van het geval
afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er
slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering en/of uitvoering. Bij een zich
voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, te leveren en/of uit te voeren, zullen
zowel Gebruiker als de Wederpartij, eventueel onder aanpassing van de door de Wederpartij
te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.

19.4. Wanneer de overmachtsituatie langer dan 2 maanden heeft geduurd, hebben partijen
het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds
ingevolge de overeenkomst geleverd is, zal naar verhouding worden afgerekend.

Artikel 20. Geheimhouding
20.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die
zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit
voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt,
zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

20.2. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Gebruiker
gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen
derden mede te verstrekken, en Gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk
dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is
Gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Wederpartij
niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor
ontstaan.

Artikel 21. Intellectuele eigendom
21.1. Gebruiker behoudt te allen tijde alle intellectuele eigendomsrechten op door haar
gemaakte en ter beschikking gestelde adviezen, concepten, documenten, afbeeldingen,
tekeningen en programmatuur.

21.2. Het is de Wederpartij niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker
de ter beschikking gestelde concepten, documenten, afbeeldingen, tekeningen en
programmatuur geheel of ten dele te kopiëren, anders dan voor intern gebruik, te
verveelvoudigen of openbaar te maken.

21.3. De Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot
rechten van intellectuele eigendom op door de Wederpartij verstrekte materialen of
gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 22. Slotbepalingen
22.1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de
Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

22.2. Op elke overeenkomst tussen Gebruiker en de Wederpartij is Nederlands recht van
toepassing.

22.3. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de Wederpartij en Gebruiker
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de rechtbank
Rotterdam.

Over Hoeksche Waard Actief
Onze contactgegevens zijn: st. Hoeksche Waard Actief, kantoor De Vriesstraat 26 3261 PC
Oud-Beijerland. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen via
info@hoekschewaardactief.nl

Aanpassen algemene voorwaarden
st. Hoeksche Waard Actief behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden aan te
passen. Wijzigingen zullen worden gepubliceerd op de website. Hoeksche Waard Actief raadt
u aan om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen om van eventuele
aanpassingen kennis te nemen.

Dit privacyverklaring is laatst aangepast op: 01-09-2020.